Strona Główna Kalendarium Trochę historii naszej organizacji.
Trochę historii naszej organizacji.

SKŁADY OSOBOWE CIAŁ KIEROWNICZYCH NASZEGO RUCHU

W LATACH 1993-2011


Pierwsze ciało kierownicze mające ogólnopolski charakter, zostało wyłonione 2 lutego 1993r. w Warszawie, podczas ogólnopolskiego spotkania przewodniczących kół i liderów nieformalnych grup, klubów skupiających emerytowanych i pozostających na rentach strażaków. Podczas tego spotkania, w celu koordynacji działalności wspomnianych kół, grup i klubów, reprezentowania naszego środowiska, a także prowadzenia działań natury prawnej, protestów, skarg i lobbingowej, w celu dochodzenia do równoprawnych świadczeń, wybrano pięcioosobowe KRAJOWE PRZEDSTAWICIELSTWO POŻARNIKÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW.

W jego składzie znaleźli się:

Klemens Dziermański z Białegostoku-przewodniczący,

Bogusław Ignaszak z Poznania,

Włodzimierz Kobza z Łodzi,

Jerzy Kuczyński z Warszawy,

Włodzimierz Tessar z Warszawy.


KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA POLSKIEGO


Podczas drugiego ogólnopolskiego spotkania, które odbyło się 20 lipca 1994r., wobec przeszkód uniemożliwiających powołanie branżowej sekcji w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przyjęto uchwałę o przystąpieniu do tworzenia własnego związku. Następnie, spotkanie przekształciło się w Zjazd Założycielski ZBF i PPP, na którym m. in. wybrano jego tymczasowe władze, które jednocześnie stały się Komitetem Założycielskim Związku.

W Komitecie Założycielskim znaleźli się:


Klemens Dziermański- przewodniczący,

Jerzy Gadomski- wiceprzewodniczący,

Janina Sienkiewicz-sekretarz,

Franciszek Kuczyński-skarbnik,

Włodzimierz Fiedorowicz- członek,

Anatol Klimowicz- członek,

Walenty Simonienko- członek,

Robert Wasiliew-członek.


Wszyscy oni reprezentowali środowisko białostockie, a w Białymstoku znalazł siedzibę KZ.


PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA POLSKIEGO


Po rejestracji Związku, w dniu 6 października 1994r., Komitet Założycielski, zgodnie z ustaleniami wypracowanymi 20 lipca 1994r., przekształcił się w Prezydium Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego.

Klemens Dziermański-prezes,

Jerzy Gadomski- wiceprezes,

Janina Sienkiewicz- sekretarz,

Franciszek Kuczyński-skarbnik,

Włodzimierz Fiedorowicz- członek Prezydium,

Anatol Klimowicz- członek Prezydium,

Walenty Simonienko-członek Prezydium,

Robert Wasiliew- członek Prezydium.


ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Podczas obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów ZE i RP RP, z udziałem delegatów z 24 województw, w dniach od 1 do 3 grudnia 1995r.( Szkoła Podoficerska PSP w Supraślu k/ Białegostoku ), uchwalono m. in. zmianę dotychczasowej nazwy związku, na Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano też Zarząd Główny, w następującym składzie:


Klemens Dziermański ( białostockie)--prezes,

Jerzy Gadomski (białostockie)- wiceprezes,

Leszek Pierzchanowski (warszawskie)-wiceprezes,

Tadeusz Myszkowski (białostockie) -sekretarz,

Waldemar Rytel (ciechanowskie)-skarbnik,

Tadeusz Baniak (katowickie) - członek Prezydium,

Jerzy Górnicki (lubelskie) - członek Prezydium,

Dominik Masłowski (gdańskie) -członek Prezydium,

Albin Piątkowski (szczecińskie)- członek Prezydium,

Witold Gryc (warszawskie)- członek ZG,

Jan Korbanek (gorzowskie)- członek ZG,

Piotr Mońko (płockie)- członek ZG,

Jan Nowak (kieleckie)- członek ZG,

Jan Smykala (tarnobrzeskie)- członek ZG,

Mirosław Wojtyniak (łódzkie)- członek ZG,


W związku, z tym, że skarbnik ZG, był mieszkańcem woj. ciechanowskiego, wystąpiły trudności w prawidłowym funkcjonowaniu tego obszaru działalności ZG. w związku z tym jego obowiązki, przejął ( uchwała ZG z dnia 22 lutego 1996r.) Sławomir Juchnicki z Białegostoku.

Ponieważ siedziba ZG usytuowana została w Białymstoku, dla sprawnego jego funkcjonowania i z uwagi na siedziby centralnych instytucji państwowych, resortowych, w tym ZER MSW i A oraz pożarniczych, w Warszawie powołano file ZG pod kierownictwem wiceprezesa ZG- Leszka Pierzchanowskiego.


Od 22 do 24 czerwca 1999r.Ina terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie obradował II Krajowy Zjazd Delegatów. Z woli delegatów do ZG weszli:


Leszek Pierzchanowski (Mazowieckie)-prezes,

Witold Gryc (Mazowieckie) - wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Jan Cała (Mazowieckie) –sekretarz,

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie) – skarbnik,

Tadeusz Baniak (Śląskie) - członek Prezydium,

Zenon Freitag (Wielkopolskie) -członek Prezydium,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek Prezydium,

Dominik Masłowski (Pomorskie)- członek Prezydium,

Tadeusz Myszkowski (Podlaskie)- członek Prezydium ( zmarł w trakcie kadencji),

Jan Smykała (Podkarpackie)- członek Prezydium,

Jan Boćwiński (Opolskie)- członek,

Ryszard Gromuł (Dolnośląskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Sławomir Juchnicki ( Podlaskie)- członek,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek,

Andrzej Krzywulski (Pomorskie)- członek,

Włodzimierz Kukulski (Małopolskie)- członek,

Piotr Mońko (Łódzkie)- członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Roman Petryniak (Podkarpackie)- członek,

Zdzisław Piotrowski (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek.


II Krajowy Zjazd Delegatów przyznał dotychczasowemu prezesowi ZG- Klemensowi Dziermańskiemu tytuł honorowego Prezesa Związku

Jesienią 1999r. siedziba ZG została przeniesiona do Warszawy.

III Krajowy Zjazd Delegatów obradował od 8 do 10 kwietnia 2003r. na terenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przewciwpożarowej im inż. J. Tuliszkowskiego w Józefowie k/ Otwocka. Do składu wybranego przez delegatów ZG weszli:


Jan Cała (Mazowieckie)- prezes,

Witold Gryc (Mazowieckie)- wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Piotr Mońko (Łódzkie)- sekretarz (zmarł 7 września 2003r.),

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie)- skarbnik,

Tadeusz Baniak (Śląskie)- członek Prezydium,

Zenon Freitag (Wielkopolskie)- członek Prezydium,

Jerzy Górnicki ((Lubelskie)- członek Prezydium,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek Prezydium,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek Prezydium,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek Prezydium,

Jan Boćwiński (Opolskie)- członek,

Stanisław Gajda (Podkarpackie)-członek,

Ryszard Gromuł (Dolnośląskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (Wielkopolskie)- członek,

Dominik Masłowski (Pomorskie)- członek,

Gerard Mroczyński (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Roman Petryniak (Podkarpackie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek.


Zjazd przyjął jednomyślnie uchwałę o przyznaniu tytułu honorowego prezesa Leszkowi Pierzchanowskiemu.

ZG na swym posiedzeniu 28 kwietnia 2004r. wybrał na sekretarza Witolda Sękowskiego ( Mazowieckie ). Tego dnia do składu ZG dokooptowano: Włodzimierza Kukulskiego (Małopolskie), Krystynę Masłowską (Pomorskie), Ireneusza Mańko (Łódzkie) i Jana Wyleciała (Śląskie).


W dniach od 16 do 17 czerwca 2007r., w Szkole Aspirantów PSP, w Poznaniu. obradował IV Krajowy Zjazd Delegatów. W wybranym przez delegatów ZG znaleźli się:


Jan Cała (Mazowieckie )- prezes,

Witold Gryc ( Mazowieckie)- wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Witold Sękowski (Mazowieckie)- sekretarz,

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie)- skarbnik,

Tadeusz Baniak ( Śląskie ), zmarł 29 grudnia 2009r.,

Krzysztof Dietz (Pomorskie)- czlonek,

Stanisław Gajda (Podkarpackie)- członek,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (wielkopolskie)- członek,

Ireneusz Mańko (Łódzkie)- członek,

Krzysztof Maślankiewicz (Opolskie)- członek,

Jan Miklaszewski (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Jan Nowak (Świętoktzyskie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek.


Na miejsce zmarłego Tadeusza Baniaka, 19 stycznia 2010r. członkiem ZG zostal wybrany Roman Szłapa (Śląskie ).


Na V Krajowym Zjeździe Delegatów, jaki odbył się w dniach 8 i 9 czerwca 2011r., na terenie Centralnej Szkoły PSP w Czestochowie, wybrano Zarząd Główny, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:

Albin Piatkowski (Zachodnio-Pomorskie)- prezes,

Ireneusz Mańko (Łódzkie)- wiceprezes,

Krzysztof Maślankiewicz (Opolskie)- wiceprezes,

Stanisław Musiał (Mazowieckie)- wiceprezes,

Hubert Burczyk (Opolskie)- sekretarz,

Krzysztof Dietz (Pomorskie)-skarbnik,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)-członek Prezydium,

Barbara Łukasiewicz (Mazowieckie)- członek Prezydium,

Roman Świst (Dolnośląskie)– członek Prezydium,

Józef Turski (Mazowieckie)- członek Prezydium,

Jan Wiznerowicz (Łódzkie)- członek Prezydium,

Tadeusz Cyrek (Podkarpackie)- członek,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (Wielkopolskie)- członek,

Włodzimierz Marasz (Kujawsko-Pomorskie) członek,

Stanisław Marek (Lubelskie) –członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Marian Puziak (Wielkopolskie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek,

Jacek Sawicki (Lubuskie)- członek,

Roman Szłapa (Śląskie)- członek.


V Krajowy Zjazd Delegatów przyznał tytuł honorowego prezesa Janowi Cale.


W Zarządzie Głównym, od II Krajowego Zjazdu Delegatów, to jest po zaprowadzeniu nowego podziału administracyjnego Polski i powołaniu 16 województw, a co za tym, tyleż samo zarządów wojewódzkich, poszczególne organizacje wojewódzkie reprezentowali, bądź reprezentują:


DOLNOŚLĄSKIE


Ryszard Gromuł:zasiadał w. l. 1999-2007. Roman Świst: zasiada od 1999r.


KUJAWSKO-POMORSKIE


Andrzej Krzywulski: zasiadał w l. 1999-2003

Gerard Mroczyński: zasiadał w l. 2003-2007

Jan Miklaszewski: zasiadał w l.- 2007-2011

Włodzimierz Marasz: zasiada od 2011r.


LUBELSKIE

Jerzy Górnicki: zasiada od 1999r. Stanisław Marek: zasiada od 2011r.


Dawne woj. lubelskie, w l. 1995-1998, reprezentował Jerzy Górnicki.


LUBUSKIE

Jan Korbanek: zasiadał w l. 1999-2011, Jacek Sawicki: zasiada od 2011r.

D. woj. gorzowskie, w l. 1995-1998, reprezentował Jan Korbanek.


ŁÓDZKIE

Piotr Mońko: zasiadał w l. 1999r. -2003.( zmarł w trakcie kadencji) Ireneusz Mańko: zasiada od 2004r. Jan Wiznerowicz: zasiada od 2011r.


D. woj. łódzkie, w l. 1995-1998, reprezentował Mirosław Wojtyniak.

D. woj. płockie, w l. 1995-1998, reprezentował Piotr Mońko.


Członkiem Krajowego Przedstawicelstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Włodzimierz Kobza z Łodzi.


MAŁOPOLSKIE

Włodzimierz Kukulski: zasiadał w l. 1999-2003 i w l. 2004-2007. Ryszard Rospond: zasiada od 2003r.


MAZOWIECKIE

Leszek Pierzchanowski: zasiadał w l. 1999- 2003. Witold Gryc: zasiadał w l. 1999-2011. Jan Cała: zasiadał w l. 1999-2011. Zbigniew Biedrzycki: zasiadał w l.1999-2011. Witold Sękowski: zasiadał w l. 2004-2011. Barbara Łukasiewicz: zasiada od 2011r. Stanisław Musiał: zasiada od 2011r. Józef Turski: zasiada od 2011r.


D. woj. ciechanowskie w l. 1995-1998, reprezentował Waldemar Rytel.

D. woj. warsawskie w, w l. 1995-1998, reprezentowali: Witold Gryc i Leszek Pierzchanowski.


Członkami Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, byli: Jerzy Kuczyński i Włodzimierz Tessar z Warszawy


OPOLSKIE

Jan Boćwiński: zasiadał w l.. 1999-2007. Krzysztof Maślankiewicz: zasiada od 2007r. Hubert Burczyk: zasiada od 2011r.


PODKARPACKIE

Jan Smykała: zasiadał w l. 1999-2003. Roman Petryniak: zasiadał w l. 1999-2007. Stanisław Gajda: zasiadał w l. 2003-2011.

Tadeusz Cyrek: zasiada od 2011r.


D. woj. tarnobrzeskie reprezentował w l. 1995-1998- Jan Smykała.


PODLASKIE

Tadeusz Myszkowski: zasiadał w l. 1999-2001 ( zmarł w trakcie kadncji) Sławomir Juchnicki: zasiada od 1999r.


D. woj. białostockie, w l. 1995-1998 reprezentowali: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Tadeusz Myszkowski oraz w l. 1996-1998- Sławomir Juchnicki.


Prezydium ZG ZBF i PPP tworzyli białostoczczanie: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Janina Sienkiewicz, Franciszek Kuczyński, Włodzimierz Fiedorowicz, Anatol Klimowicz, Walenty Simonienko i Robert Wasiliew.


Komitet Założycielski ZBFi PPP tworzyli białostoczczanie: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Janina Sienkiewicz, Franciszek Kuczyński, Włodzimierz Fiedorowicz, Anatol Klimowicz, Walenty Simonienko i Robert Wasiliew.


Przewodniczącym Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Klemens Dziermański z Białegostoku.


POMORSKIE


Dominik Masłowski: zasiadał wl. 1999-2007.

Andrzej Krzywulski: zasiadał w l. 1999-2003.

Krystyna Masłowska: zasiadała w l. 2004-2007.

Krzysztof Dietz: zasiada od 2007r.


D. woj. gdańskie reprezentował, wl. 1995-1998-Dominik Masłowski.


ŚLĄSKIE

Tadeusz Baniak: zasiadał w l. 1999-2009.( zmarł w trakcie kadencji) Roman Szłapa: zasiada od 2010r.


D. woj. katowickie reprezentował w l. 1995-1998-Tadeusz Baniak.


ŚWIĘTOKRZYSKIE

Jan Nowak: zasiada od 1999r.


D. woj. kieleckie, w reprezentował w l. 1995-1998- Jan Nowak.


WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tadeusz Jakubik: zasiada od 1999r.

.

WIELKOPOLSKIE

Zenon Freitag: zasiadał w l. 1999-2007. Zygmunt Leszczyński: zasiada od 2003r. Marian Puziak: zasiada od 2011r.


Członkiem Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Bogusław Ignaszak z Poznania.


ZACHODNIO-POMORSKIE

Albin Piątkowski: zasiada od 1999r.


D. woj. szczecińskie reprezentował, w l. 1995-1998- Albin Piątkowski.


Opr. Roman Świst