Strona Główna Kalendarium
Kalendarium
STRAŻACY POLSCY-OFIARY KONZENTRATIONLAGER GROSS-ROSEN

Roman Świst


 


Tablica upamiętniająca polskich strażaków-ofiar Gross-Rosen i innych obozów koncentracyjnych, obok Pomnika-Mauzoleum i w pobliżu krematorium oraz nieistniejącego dziś baraku nr 22. W momencie jej umieszczania, w tym miejscu była jedna tablica tego rodzaju. Z czasem umieszczono m. in. tablicę upamiętniającą harcmistrza Floriana Marciniaka- naczelnika Kwatery Głównej Szarych Szeregów.

Ktoś kiedyś użył zaskakująco mądrych słów, że historia naszej cywilizacji ma to do siebie, iż z upływem czasu, wszystkie, nawet najokrutniejsze doświadczenia, ulegają systematycznie i cicho zapomnieniu, stając się w końcu obszarem dostępnym historykom. Owe doświadczenia, nawet najbardziej porażające umysły, przemieniają się w materiał badawczy, który w końcu staje się ”własnością” wąskiej grupy specjalistów. W ten sposób umykają i przestają funkcjonować w naszej świadomości nawet najtragiczniejsze doświadczenia.

 

Więcej…
 
Z Historii Straży Pożarnej i naszego Związku

Z HISTORII ZAWODOWEGO POŻARNICTWA NA ZIEMIACH POLSKICH

I ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RP

 

1340r. Rada Miasta Legnicy, w księstwie legnicko-brzeskim rządzonym przez ks. Bolesława III, ustanowiła ordynację przeciwpożarową. Zapisano w niej m. in. o ustanowieniu płatnych funkcyjnych odpowiedzialnych za przestrzeganie bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

1366r. -Po wielkim pożarze Kłodzka,samorząd należącego wtedy do Czech miasta, podjął uchwałę w sprawie powołania płatnego oddziału do gaszenia pozarów.

 

1392r. Magistrat Krakowa zatrudnił strażnika, do obowiązków którego należało alarmowanie o zauważonym pożarze. Strażnik pełnił służbę na wieży kościoła Mariackiego. Za swą służbę otrzymywał 8 groszy tygodniowo. Podobne rozwiązania stosowano w innych dużych miastach.

 

1425r. W Olkuszu założono straż pożarną ( brengarda ). Jej członkowie opłacani byli z kasy miejskiej. Ostatnia wzmianka o jej istnieniu datowana jest na 2 lipca 1787r.

 

 

1514r. Magistrat Bystrzycy Kłodzkiej na terenie hrabstwa kłodzkiego należącego z królestwa czeskiego (od 1526/27r. miasto weszło do monarchii Habsburgów), zatrudnił płatnego mistrza wodociągu.

 

1551r. W Krakowie wydano traktat Andrzeja Frycza Modrzewskiego (wł. Andrzej Frycz z Modrzewia), „O poprawie Rzeczypospolitej”. Autor-najwybitniejszy przedstawiciel polskiej myśli społeczno-politycznej doby Odrodzenia, m. in. przedstawił propozycje ustanowienia nowoczesnego systemu bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym powołania etatowych nadzorców zajmujących się dopilnowywaniem straży, stróży miejskich oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz nad pożarowo bezpiecznym budownictwem.

 

 

1555r. W Jaworze na Dolnym Śląsku- w tym czasie mieście należącym do królestwa czeskiego i monarchii Habsburgów, zatrudniono wartowników, którzy doglądali bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W porze nocnej pełnili oni dyżury na kościelnej wieży. W przypadku zauważenia pożarów mieli oni zarządzać alarm.

 

1589r., 8 grudnia. Miasto Świdnica na Dolnym Śląsku, otrzymało regulamin przeciwpożarowy. Jeden z jego zapisów wprowadza stanowisko dzielnicowego ogniomistrza, który odpowiadał za bezpieczeństwo przeciwpożarowe na powierzonym mu obszarze oraz przygotowanie do walki z pożarami i dowodzenie akcjami gaśniczymi.

 

1602r. Rada Cesarskiego (chodziło o Habsburgów) Miasta Wrocławia, ustanowiła porządek ogniowy dla tego miasta. Jego przepisy zobowiązywały miejskich kominiarzy do starannego doglądania kominów i zwracania uwagę na porządek w obejściach. Ponadto, na podstawie porządku ogniowego zatrudniono strażników, którzy mieli z wież dwóch kościołów (św. Elżbiety i św. Magdaleny), w centrum Wrocławia i ratuszowej, prowadzić stałą obserwację miasta. Po dostrzeżeniu pożaru mieli oni ogłaszać alarm. Po latach, 3 stycznia 1630r. rada uchwaliła nowy porządek ogniowy.

 

1618r. W krakowskiej drukarni Macieja Jędrzejczyka, wydano książkę „Artykuły prawa magdeburskiego”. W jednym z rozdziałów książki przełożonej z języka łacińskiego, przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego, w tym, zajęto się organizacją dyżurów przeciwpożarowych na wieżach ratuszowych w miastach.

 

 

 

1655r. Rada Głównego Miasta Gdańska uchwaliła ordynację przeciwpożarową, na podstawie której zatrudniono pachołków ogniowych, którzy byli odpowiedzialni za narzędzia do gaszenia pożarów. Ponadto zaprowadzała ona nocne dyżury na wieżach dwóch świątyń.

 

 

 

1696r., 24 września. Rady Warszawy uchwaliła porządek ogniowy, którym ustanowiono odpowiedzialnych za prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych i ewakuacyjnych- starszych ogniowych.

 

 

 

 

1750r. W miastach prywatnych na terenie Prus ( w tym czasie do tego królestwa należały tereny Dolnego i Górnego Śląska, Mazur, Opolszczyzny, Pomorza i Ziemi Lubuskiej ) ustanowiono urząd burmistrza ds. spraw ochrony przeciwpożarowej.

 

 

1766r. W Wolborzu na Ziemi Piotrkowskiej, zatrudniono stróży nocnych, do zadań których należało pełnienie dyżurów i ogłaszanie alarmów o powstałych pożarach.

 

 

1752r., 5 lutego – Właściciel Ostrowa Wielkopolskiego, marszałek wielki koronny Franciszek Bieliński, ustanowił porządki ogniowe. Na tej podstawie powołano straż pożarną, w skład której weszło 20 wieśniaków z okolicznych wsi. Członkom tej straży za udział w gaszeniu pożarów płacono z kasy miejskiej.

 

1760r. W Białymstoku utworzono zawodowy oddział do gaszenia pożarów.

 

1795r., 26 sierpnia- Departament Policji w Warszawie, zatwierdził przepisy w sprawie powołania dla tego miasta intendenta ogniowego. Do jego zadań m. in. należało: kontrolowanie stróży nocnych, dbanie o miejski sprzęt przeciwpożarowy i zapewnienie odpowiedniego stanu studni miejskich.

 

1806r. W Warszawie przy zarządzie policji utworzono zawodowy oddział ratownictwa ogniowego. Oddział ten zlikwidowano w 1816r.

 

1816r. Magistrat krakowski zatrudniał 4 szprycmajstrów, których obowiązkiem było utrzymanie, w zdatności miejskich narzędzi do gaszenia ognia.

 

 

1836r., 1 stycznia. Rozpoczęła działalność Straż Ogniowa (w l. 1941-1950- Warszawska Straż Ogniowa) w Warszawie. Początkowa, była ona formacją wojskową.

 

 

1853r., 30 maja – W Prusach uchwalono tzw. ordynacje miejską. Umożliwiała ona samorządom miast tworzenie własnych zawodowych straży pożarnych.

 

Więcej…
 
Trochę historii naszej organizacji.

SKŁADY OSOBOWE CIAŁ KIEROWNICZYCH NASZEGO RUCHU

W LATACH 1993-2011


Pierwsze ciało kierownicze mające ogólnopolski charakter, zostało wyłonione 2 lutego 1993r. w Warszawie, podczas ogólnopolskiego spotkania przewodniczących kół i liderów nieformalnych grup, klubów skupiających emerytowanych i pozostających na rentach strażaków. Podczas tego spotkania, w celu koordynacji działalności wspomnianych kół, grup i klubów, reprezentowania naszego środowiska, a także prowadzenia działań natury prawnej, protestów, skarg i lobbingowej, w celu dochodzenia do równoprawnych świadczeń, wybrano pięcioosobowe KRAJOWE PRZEDSTAWICIELSTWO POŻARNIKÓW EMERYTÓW I RENCISTÓW.

W jego składzie znaleźli się:

Klemens Dziermański z Białegostoku-przewodniczący,

Bogusław Ignaszak z Poznania,

Włodzimierz Kobza z Łodzi,

Jerzy Kuczyński z Warszawy,

Włodzimierz Tessar z Warszawy.


KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA POLSKIEGO


Podczas drugiego ogólnopolskiego spotkania, które odbyło się 20 lipca 1994r., wobec przeszkód uniemożliwiających powołanie branżowej sekcji w ramach Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, przyjęto uchwałę o przystąpieniu do tworzenia własnego związku. Następnie, spotkanie przekształciło się w Zjazd Założycielski ZBF i PPP, na którym m. in. wybrano jego tymczasowe władze, które jednocześnie stały się Komitetem Założycielskim Związku.

W Komitecie Założycielskim znaleźli się:


Klemens Dziermański- przewodniczący,

Jerzy Gadomski- wiceprzewodniczący,

Janina Sienkiewicz-sekretarz,

Franciszek Kuczyński-skarbnik,

Włodzimierz Fiedorowicz- członek,

Anatol Klimowicz- członek,

Walenty Simonienko- członek,

Robert Wasiliew-członek.


Wszyscy oni reprezentowali środowisko białostockie, a w Białymstoku znalazł siedzibę KZ.


PREZYDIUM ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW POŻARNICTWA POLSKIEGO


Po rejestracji Związku, w dniu 6 października 1994r., Komitet Założycielski, zgodnie z ustaleniami wypracowanymi 20 lipca 1994r., przekształcił się w Prezydium Zarządu Głównego Związku Byłych Funkcjonariuszy i Pracowników Pożarnictwa Polskiego.

Klemens Dziermański-prezes,

Jerzy Gadomski- wiceprezes,

Janina Sienkiewicz- sekretarz,

Franciszek Kuczyński-skarbnik,

Włodzimierz Fiedorowicz- członek Prezydium,

Anatol Klimowicz- członek Prezydium,

Walenty Simonienko-członek Prezydium,

Robert Wasiliew- członek Prezydium.


ZARZĄD GŁÓWNY ZWIĄZKU EMERYTÓW I RENCISTÓW POŻARNICTWA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ


Podczas obrad I Krajowego Zjazdu Delegatów ZE i RP RP, z udziałem delegatów z 24 województw, w dniach od 1 do 3 grudnia 1995r.( Szkoła Podoficerska PSP w Supraślu k/ Białegostoku ), uchwalono m. in. zmianę dotychczasowej nazwy związku, na Związek Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Wybrano też Zarząd Główny, w następującym składzie:


Klemens Dziermański ( białostockie)--prezes,

Jerzy Gadomski (białostockie)- wiceprezes,

Leszek Pierzchanowski (warszawskie)-wiceprezes,

Tadeusz Myszkowski (białostockie) -sekretarz,

Waldemar Rytel (ciechanowskie)-skarbnik,

Tadeusz Baniak (katowickie) - członek Prezydium,

Jerzy Górnicki (lubelskie) - członek Prezydium,

Dominik Masłowski (gdańskie) -członek Prezydium,

Albin Piątkowski (szczecińskie)- członek Prezydium,

Witold Gryc (warszawskie)- członek ZG,

Jan Korbanek (gorzowskie)- członek ZG,

Piotr Mońko (płockie)- członek ZG,

Jan Nowak (kieleckie)- członek ZG,

Jan Smykala (tarnobrzeskie)- członek ZG,

Mirosław Wojtyniak (łódzkie)- członek ZG,


W związku, z tym, że skarbnik ZG, był mieszkańcem woj. ciechanowskiego, wystąpiły trudności w prawidłowym funkcjonowaniu tego obszaru działalności ZG. w związku z tym jego obowiązki, przejął ( uchwała ZG z dnia 22 lutego 1996r.) Sławomir Juchnicki z Białegostoku.

Ponieważ siedziba ZG usytuowana została w Białymstoku, dla sprawnego jego funkcjonowania i z uwagi na siedziby centralnych instytucji państwowych, resortowych, w tym ZER MSW i A oraz pożarniczych, w Warszawie powołano file ZG pod kierownictwem wiceprezesa ZG- Leszka Pierzchanowskiego.


Od 22 do 24 czerwca 1999r.Ina terenie Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie obradował II Krajowy Zjazd Delegatów. Z woli delegatów do ZG weszli:


Leszek Pierzchanowski (Mazowieckie)-prezes,

Witold Gryc (Mazowieckie) - wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Jan Cała (Mazowieckie) –sekretarz,

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie) – skarbnik,

Tadeusz Baniak (Śląskie) - członek Prezydium,

Zenon Freitag (Wielkopolskie) -członek Prezydium,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek Prezydium,

Dominik Masłowski (Pomorskie)- członek Prezydium,

Tadeusz Myszkowski (Podlaskie)- członek Prezydium ( zmarł w trakcie kadencji),

Jan Smykała (Podkarpackie)- członek Prezydium,

Jan Boćwiński (Opolskie)- członek,

Ryszard Gromuł (Dolnośląskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Sławomir Juchnicki ( Podlaskie)- członek,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek,

Andrzej Krzywulski (Pomorskie)- członek,

Włodzimierz Kukulski (Małopolskie)- członek,

Piotr Mońko (Łódzkie)- członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Roman Petryniak (Podkarpackie)- członek,

Zdzisław Piotrowski (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek.


II Krajowy Zjazd Delegatów przyznał dotychczasowemu prezesowi ZG- Klemensowi Dziermańskiemu tytuł honorowego Prezesa Związku

Jesienią 1999r. siedziba ZG została przeniesiona do Warszawy.

III Krajowy Zjazd Delegatów obradował od 8 do 10 kwietnia 2003r. na terenie Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przewciwpożarowej im inż. J. Tuliszkowskiego w Józefowie k/ Otwocka. Do składu wybranego przez delegatów ZG weszli:


Jan Cała (Mazowieckie)- prezes,

Witold Gryc (Mazowieckie)- wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Piotr Mońko (Łódzkie)- sekretarz (zmarł 7 września 2003r.),

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie)- skarbnik,

Tadeusz Baniak (Śląskie)- członek Prezydium,

Zenon Freitag (Wielkopolskie)- członek Prezydium,

Jerzy Górnicki ((Lubelskie)- członek Prezydium,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek Prezydium,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek Prezydium,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek Prezydium,

Jan Boćwiński (Opolskie)- członek,

Stanisław Gajda (Podkarpackie)-członek,

Ryszard Gromuł (Dolnośląskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (Wielkopolskie)- członek,

Dominik Masłowski (Pomorskie)- członek,

Gerard Mroczyński (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Roman Petryniak (Podkarpackie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek.


Zjazd przyjął jednomyślnie uchwałę o przyznaniu tytułu honorowego prezesa Leszkowi Pierzchanowskiemu.

ZG na swym posiedzeniu 28 kwietnia 2004r. wybrał na sekretarza Witolda Sękowskiego ( Mazowieckie ). Tego dnia do składu ZG dokooptowano: Włodzimierza Kukulskiego (Małopolskie), Krystynę Masłowską (Pomorskie), Ireneusza Mańko (Łódzkie) i Jana Wyleciała (Śląskie).


W dniach od 16 do 17 czerwca 2007r., w Szkole Aspirantów PSP, w Poznaniu. obradował IV Krajowy Zjazd Delegatów. W wybranym przez delegatów ZG znaleźli się:


Jan Cała (Mazowieckie )- prezes,

Witold Gryc ( Mazowieckie)- wiceprezes,

Albin Piątkowski (Zachodnio-Pomorskie)- wiceprezes,

Witold Sękowski (Mazowieckie)- sekretarz,

Zbigniew Biedrzycki (Mazowieckie)- skarbnik,

Tadeusz Baniak ( Śląskie ), zmarł 29 grudnia 2009r.,

Krzysztof Dietz (Pomorskie)- czlonek,

Stanisław Gajda (Podkarpackie)- członek,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)- członek,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek,

Jan Korbanek (Lubuskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (wielkopolskie)- członek,

Ireneusz Mańko (Łódzkie)- członek,

Krzysztof Maślankiewicz (Opolskie)- członek,

Jan Miklaszewski (Kujawsko-Pomorskie)- członek,

Jan Nowak (Świętoktzyskie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek,

Roman Świst (Dolnośląskie)- członek.


Na miejsce zmarłego Tadeusza Baniaka, 19 stycznia 2010r. członkiem ZG zostal wybrany Roman Szłapa (Śląskie ).


Na V Krajowym Zjeździe Delegatów, jaki odbył się w dniach 8 i 9 czerwca 2011r., na terenie Centralnej Szkoły PSP w Czestochowie, wybrano Zarząd Główny, który po ukonstytuowaniu się wygląda następująco:

Albin Piatkowski (Zachodnio-Pomorskie)- prezes,

Ireneusz Mańko (Łódzkie)- wiceprezes,

Krzysztof Maślankiewicz (Opolskie)- wiceprezes,

Stanisław Musiał (Mazowieckie)- wiceprezes,

Hubert Burczyk (Opolskie)- sekretarz,

Krzysztof Dietz (Pomorskie)-skarbnik,

Tadeusz Jakubik (Warmińsko-Mazurskie)-członek Prezydium,

Barbara Łukasiewicz (Mazowieckie)- członek Prezydium,

Roman Świst (Dolnośląskie)– członek Prezydium,

Józef Turski (Mazowieckie)- członek Prezydium,

Jan Wiznerowicz (Łódzkie)- członek Prezydium,

Tadeusz Cyrek (Podkarpackie)- członek,

Jerzy Górnicki (Lubelskie)- członek,

Sławomir Juchnicki (Podlaskie)- członek,

Zygmunt Leszczyński (Wielkopolskie)- członek,

Włodzimierz Marasz (Kujawsko-Pomorskie) członek,

Stanisław Marek (Lubelskie) –członek,

Jan Nowak (Świętokrzyskie)- członek,

Marian Puziak (Wielkopolskie)- członek,

Ryszard Rospond (Małopolskie)- członek,

Jacek Sawicki (Lubuskie)- członek,

Roman Szłapa (Śląskie)- członek.


V Krajowy Zjazd Delegatów przyznał tytuł honorowego prezesa Janowi Cale.


W Zarządzie Głównym, od II Krajowego Zjazdu Delegatów, to jest po zaprowadzeniu nowego podziału administracyjnego Polski i powołaniu 16 województw, a co za tym, tyleż samo zarządów wojewódzkich, poszczególne organizacje wojewódzkie reprezentowali, bądź reprezentują:


DOLNOŚLĄSKIE


Ryszard Gromuł:zasiadał w. l. 1999-2007. Roman Świst: zasiada od 1999r.


KUJAWSKO-POMORSKIE


Andrzej Krzywulski: zasiadał w l. 1999-2003

Gerard Mroczyński: zasiadał w l. 2003-2007

Jan Miklaszewski: zasiadał w l.- 2007-2011

Włodzimierz Marasz: zasiada od 2011r.


LUBELSKIE

Jerzy Górnicki: zasiada od 1999r. Stanisław Marek: zasiada od 2011r.


Dawne woj. lubelskie, w l. 1995-1998, reprezentował Jerzy Górnicki.


LUBUSKIE

Jan Korbanek: zasiadał w l. 1999-2011, Jacek Sawicki: zasiada od 2011r.

D. woj. gorzowskie, w l. 1995-1998, reprezentował Jan Korbanek.


ŁÓDZKIE

Piotr Mońko: zasiadał w l. 1999r. -2003.( zmarł w trakcie kadencji) Ireneusz Mańko: zasiada od 2004r. Jan Wiznerowicz: zasiada od 2011r.


D. woj. łódzkie, w l. 1995-1998, reprezentował Mirosław Wojtyniak.

D. woj. płockie, w l. 1995-1998, reprezentował Piotr Mońko.


Członkiem Krajowego Przedstawicelstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Włodzimierz Kobza z Łodzi.


MAŁOPOLSKIE

Włodzimierz Kukulski: zasiadał w l. 1999-2003 i w l. 2004-2007. Ryszard Rospond: zasiada od 2003r.


MAZOWIECKIE

Leszek Pierzchanowski: zasiadał w l. 1999- 2003. Witold Gryc: zasiadał w l. 1999-2011. Jan Cała: zasiadał w l. 1999-2011. Zbigniew Biedrzycki: zasiadał w l.1999-2011. Witold Sękowski: zasiadał w l. 2004-2011. Barbara Łukasiewicz: zasiada od 2011r. Stanisław Musiał: zasiada od 2011r. Józef Turski: zasiada od 2011r.


D. woj. ciechanowskie w l. 1995-1998, reprezentował Waldemar Rytel.

D. woj. warsawskie w, w l. 1995-1998, reprezentowali: Witold Gryc i Leszek Pierzchanowski.


Członkami Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, byli: Jerzy Kuczyński i Włodzimierz Tessar z Warszawy


OPOLSKIE

Jan Boćwiński: zasiadał w l.. 1999-2007. Krzysztof Maślankiewicz: zasiada od 2007r. Hubert Burczyk: zasiada od 2011r.


PODKARPACKIE

Jan Smykała: zasiadał w l. 1999-2003. Roman Petryniak: zasiadał w l. 1999-2007. Stanisław Gajda: zasiadał w l. 2003-2011.

Tadeusz Cyrek: zasiada od 2011r.


D. woj. tarnobrzeskie reprezentował w l. 1995-1998- Jan Smykała.


PODLASKIE

Tadeusz Myszkowski: zasiadał w l. 1999-2001 ( zmarł w trakcie kadncji) Sławomir Juchnicki: zasiada od 1999r.


D. woj. białostockie, w l. 1995-1998 reprezentowali: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Tadeusz Myszkowski oraz w l. 1996-1998- Sławomir Juchnicki.


Prezydium ZG ZBF i PPP tworzyli białostoczczanie: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Janina Sienkiewicz, Franciszek Kuczyński, Włodzimierz Fiedorowicz, Anatol Klimowicz, Walenty Simonienko i Robert Wasiliew.


Komitet Założycielski ZBFi PPP tworzyli białostoczczanie: Klemens Dziermański, Jerzy Gadomski, Janina Sienkiewicz, Franciszek Kuczyński, Włodzimierz Fiedorowicz, Anatol Klimowicz, Walenty Simonienko i Robert Wasiliew.


Przewodniczącym Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Klemens Dziermański z Białegostoku.


POMORSKIE


Dominik Masłowski: zasiadał wl. 1999-2007.

Andrzej Krzywulski: zasiadał w l. 1999-2003.

Krystyna Masłowska: zasiadała w l. 2004-2007.

Krzysztof Dietz: zasiada od 2007r.


D. woj. gdańskie reprezentował, wl. 1995-1998-Dominik Masłowski.


ŚLĄSKIE

Tadeusz Baniak: zasiadał w l. 1999-2009.( zmarł w trakcie kadencji) Roman Szłapa: zasiada od 2010r.


D. woj. katowickie reprezentował w l. 1995-1998-Tadeusz Baniak.


ŚWIĘTOKRZYSKIE

Jan Nowak: zasiada od 1999r.


D. woj. kieleckie, w reprezentował w l. 1995-1998- Jan Nowak.


WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Tadeusz Jakubik: zasiada od 1999r.

.

WIELKOPOLSKIE

Zenon Freitag: zasiadał w l. 1999-2007. Zygmunt Leszczyński: zasiada od 2003r. Marian Puziak: zasiada od 2011r.


Członkiem Krajowego Przedstawicielstwa Pożarników Emerytów i Rencistów, był Bogusław Ignaszak z Poznania.


ZACHODNIO-POMORSKIE

Albin Piątkowski: zasiada od 1999r.


D. woj. szczecińskie reprezentował, w l. 1995-1998- Albin Piątkowski.


Opr. Roman Świst

 
Ciekawa informacja o ZEiRP RP

KIEDY POWSTAŁ NASZ ZWIĄZEK?

 

Podczas prac nad „Harmonogramem działalności Związku w kadencji-2011-2015”, w dniu 29 czerwca br, wywiązała się dyskusja, której uwieńczeniem było ustalenie momentu powstania naszego Związku. Niejako na kanwie tej dyskusji, chcę przedstawić własny pogląd w tej sprawie. Pogląd, z którym zgodzili się członkowie ZG uczestniczący w tym posiedzeniu.

 

Temat jest z pozoru banalny. Bo co to za problem-kiedy powstał Zwiazek? Jakie ma to znaczenie- skoro ważniejsze są powody, przyczyny i okoliczności jego powstania, a nade wszystko cele i zadania jakie realizuje, słowem działalność. Osobiście wydaje mi się jednak, że jest to bardzo istotna sprawa, chociażby dla badaczy dziejów polskiego pożarnictwa oraz ruchu emerytów i rencistów po pożarniczej służbie. I nie tylko ich. Wydaje mi się że nasz Związek jest jedynym na świecie, branżowym związkiem zrzeszajacym weteranów zawodowej slużby pożarniczej, i też z tego chociażby powodu, ważną jest wiedza co do momentu jego powstania.

 

Więcej…
 
Relacja z obrad V KZD w Częstochowie.

Informacja z obrad V Krajowego Zjazdu Delegatów ZEiRP RP w Częstochowie

 

 

W dniach od 7 do 9 czerwca na terenie CS PSP w Częstochowie i udziałem 55 delegatów (94,83%) wybranych na zjazdach wojewódzkich, obradował V Krajowy Zjazd Delegatów Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa Rzeczypospolitej Polskiej. Gośćmi Zjazdu byli Podsekretarz Stanu w MSWiA Pan Zbigniew Sosnowski, , Komendant Główny PSP- Szef OCK generał brygadier Wiesław Leśniakiewicz, nadbrygadier Marek Rączka – Śląski Komendant Wojewódzki PSP. st. brygadier Marek Chmiel – Komendant CS PSP w Częstochowie, st, bryg Zbigniew Hibner- Komendant Miejski PSP w Częstochowie oraz delegacje niektórych związków emerytów i rencistów skupionych w Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych z prezydentem i prezesem Związku Żołnierzy WP- gen. dyw. rez. Adamem Rębaczem prezesem Stowarzyszenia Emerytów Policyjnych- Henrykiem Browińskim, prezesem Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej- Januszem Kwietniem, prezesem Stowarzyszenia Pożarników Polskich Witoldem Frankowskim, wiceprezesem Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa – Lucjanem Myrdą, Przedstawicielem Związku Zawodowego Strażaków „Florian” Związku Polskich Spadochroniarzy i Stowarzyszenia Generałów Policji.

Obradom przysłuchiwała się przedstawicielka ZER MSWiA.

Uczestnicy spotkania mieli też okazję spotkać się z b. Komendantem Głównych PSP gen. bryg. w st. spocz Teofilem Jankowskim.

 

Obradom V KZD przewodniczyli: Jan Nowak i Zygmunt Leszczyński. Sekretarzem Zjazdu był kol. Roman Świst . Komisjom Zjazdowym przewodniczyli: Statutowej- Jan Wiznerowicz, Uchwał i Wniosków – Albin Piątkowski oraz Mandatowo- Wyborczej – Jan Miklaszewski.

Delegaci dokonali podsumowania czteroletniej kadencji, przedstawiciele ustępującego Zarządu Głównego (Prezes – Jan Cała, i Skarbnik – Zbigniew Biedrzycki ) i Głównej Komisji Rewizyjnej- Henryk Jaworski złożyli sprawozdania. Ich głównymi motywami były następujące sprawy:

utrzymanie zwartości szeregów i struktur związku , dalsza integracja naszego środowiska.

Wymieniono najistotniejsze problemy z jakim borykał się Związek i cała nasze środowisko ( np. zastój w pracach nad wcieleniem w życie projektu nowego rozporządzenia w sprawie funduszu socjalnego, niepowodzenia w działaniach zmierzających do odzyskania waloryzacji płacowej i równoważnika pieniężnego na remont lokalu mieszkalnego)- oba tematy są jeszcze w toku działań.

Zjazdowi towarzyszyły obchody 60- lecia powołania państwowych organów ochrony przeciwpożarowej.

Z tej okazji kol. Albin Piątkowski wygłosił referat, w którym przedstawił przyczyny uchwalenia ustawy z dnia 4 lutego 1950 o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji, skomplikowany proces budowy ochrony p.poż i cała drogę jaką przeszło polskie pożarnictwo do momentu uchwalenia ustaw strażackich w 1991i ich wdrożenie.

Obchodom towarzyszyła interesująca okolicznościowa wystawa, a pracownik Centralnego Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach przedstawił dziej ochotniczych straży pożarnych na terenie Zagłębia Dąbrowskiego.

W trakcie obrad V KZD podsekretarz Stanu Pan Zbigniew Sosnowski oraz Komendant Główny PSP- gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz uhonorowali naszych działaczy odznakami, „Za zasługi dla ochrony przeciwpożarowej”- srebrnymi: Romana Petryniaka, Ludwika Sabeła oraz brązową Janusza Kopczyńskiego oraz medalami honorowymi im Józefa Tuliszkowskiego: Ryszarda Kaszubę, Jana Paszyna i Krzysztofa Maślankiewicza.

Innymi miłymi momentami było uhonorowanie prezes Jana Cały odznaką: Za zasługi dla ZŻWP, a okolicznościowymi plakietkami weteranów naszego związku: Jerzego Górnickiego z okazji 85 urodzin i Stanisława Gajdy z okazji ukończenia 8- roku życia. W imieniu odznaczonych podziękował Ryszard Kaszuba.

Zjazd udzielił absolutorium Zarządowi Głównemu oraz w uchwale programowej nakreślił cele i zadania na nową kadencję. Dokonał też wyboru nowego Zarządu Głównego – na czele którego stanął długoletni wiceprezes kol. Albin Piątkowski z woj. zachodniopomorskiego( Skład ZG podaliśmy wcześniej) oraz Głównej Komisji Rewizyjnej , na czele której stanął- Andrzej Russek z woj. wielkopolskiego. Za szczególne zasługi w kierowaniu Związkiem w latach 2003 -2011 kol. Janowi Cale nadano jednomyślnie godność Prezesa Honorowego.

Uczestnicy V KZD podczas całego zjazdu , otoczeni byli serdeczną i profesjonalną opieką sprawowaną przez Komendanta CS PSP st. bryg. Marka Chmiela i jego podkomendnych.

 

Roman Świst

Zdjęcia Tadeusz Śliwa

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 następna > ostatnia >>

Strona 2 z 3