Strona Główna Aktualności
Aktualności
Wizyta Prezesa na Zjeździe!

Poniżej podajemy link do strony internetowej Związku Emerytów i Rencistów Straży Granicznej.

 

http://www.emeryci-sg.org.pl/aktualnosci.html

 
Ustawa o równym traktowaniu.............

Przedstawiam niniejszą ustawę ( nieco podretuszowaną) do przestudiowania w sytuacji eliminowania resztek naszych uprawnień ( rzekomych przywilejów) jako emerytów mundurowych. Aktualnie trwają prace rządowe aby pozbawić nas 50% środków z i tak bardzo niskiego poziomu funduszu socjalnego i dlatego rozpoczęliśmy nasz protest.

 

Szczecin, dnia 10 sierpnia 2012 r. Albin Piątkowski.

 

 

USTAWA

z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania ( Dz. U. Nr 254, poz. 1700).

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa określa obszary i sposoby przeciwdziałania naruszeniom zasady równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną oraz organy właściwe w tym zakresie.

Art. 2. 1. Ustawę stosuje się do osób fizycznych oraz do osób prawnych i jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną.

2. Przepisów rozdziału 1 i 2 nie stosuje się do pracowników w zakresie uregulowanym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm. 3) ).

Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

1) dyskryminacji bezpośredniej — rozumie się przez to sytuację, w której osoba fizyczna ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną jest traktowana mniej korzystnie niż jest, była lub byłaby traktowana inna osoba w porównywalnej sytuacji;

2) dyskryminacji pośredniej — rozumie się przez to sytuację, w której dla osoby fizycznej ze względu na płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na skutek pozornie neutralnego postanowienia, zastosowanego kryterium lub podjętego działania występują lub mogłyby wystąpić niekorzystne dysproporcje lub szczególnie niekorzystna dla niej sytuacja, chyba że postanowienie, kryterium lub działanie jest obiektywnie uzasadnione ze względu na zgodny z prawem cel, który ma być osiągnięty, a środki służące osiągnięciu tego celu są właściwe i konieczne;

3) molestowaniu — rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności osoby fizycznej i stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery;

4) molestowaniu seksualnym — rozumie się przez to każde niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym wobec osoby fizycznej lub odnoszące się do płci, którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności tej osoby, w szczególności przez stworzenie wobec niej zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy;

5) nierównym traktowaniu — rozumie się przez to traktowanie osób fizycznych w sposób będący jednym lub kilkoma z następujących zachowań: dyskryminacją bezpośrednią, dyskryminacją pośrednią, molestowaniem, molestowaniem seksualnym, a także mniej korzystnym traktowaniem osoby fizycznej wynikającym z odrzucenia molestowania lub molestowania seksualnego lub podporządkowania się molestowaniu lub molestowaniu seksualnemu, oraz zachęcanie do takich zachowań i nakazywanie tych zachowań;

6) zasadzie równego traktowania — rozumie się przez to brak jakichkolwiek zachowań stanowiących nierówne traktowanie;

7) usługach — rozumie się przez to usługi w rozumieniu art. 57 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Art. 4. Ustawę stosuje się w zakresie:

1) podejmowania kształcenia zawodowego, w tym dokształcania, doskonalenia, przekwalifikowania zawodowego oraz praktyk zawodowych;

2) warunków podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym w szczególności w ramach stosunku pracy albo pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej;

3) przystępowania i działania w związkach zawodowych, organizacjach pracodawców oraz samorządach zawodowych, a także korzystania z uprawnień przysługujących członkom tych organizacji;

4) dostępu i warunków korzystania z:

a) instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm. 4) ) oferowanych przez instytucje rynku pracy oraz instrumentów rynku pracy i usług rynku pracy oferowanych przez inne podmioty działające na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,

b) zabezpieczenia społecznego,

c) opieki zdrowotnej,

d) oświaty i szkolnictwa wyższego,

e) usług, w tym usług mieszkaniowych, rzeczy oraz nabywania praw i energii, jeżeli są one oferowane publicznie.Art. 5. Ustawy nie stosuje się do:


Więcej…
 
Wypalanie traw!

Poniżej podajemy link do strony internetowej Onet zawierający informację o wypalaniu traw i nieużyków.

Cześć pamięci  członka OSP, który zmarł w wyniku poparzeń podczas akcji gaszenia pożaru.

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/w-sobote-prawie-5-tys-pozarow-z-powodu-wypalania-t,1,5061958,wiadomosc.html

 
Apel wałbrzyskiego Koła naszego związku!

Zarząd Koła ZE i RP RP w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie) prosi zarządy tych Kół, które mają swe zakładki na stronach internetowych Komend powiatowych/miejskich i wojewódzkich, o podanie ich adresów internetowych. Adresy, które już znamy umieścilismy na swej zakładce, w rubryce "Informacje związkowe" ( adres KMPSP w Wałbrzychu: www.straz.walbrzych.pl/).

Wyrażamy przekonanie, że powstająca lista takich adresów, pozwoli na szybsze dotarcie  do naszych koleżanek i kolegów w kraju. Pozwoli  poznać działalność Kół w lokalnych środowiskach naszego Związku. My na Ziemi Wałbrzyskiej, mamy swe korzenie w różnych zakątkach kraju, dlatego  odczuwamy potrzebę bycia "u przodków", także ze względów sentymentalnych. Chcemy też najzwyczajniej wiedzieć co dzieje się u naszych koleżanek i kolegów po strażackiej służbie.

Adresy prosimy kierować od :romanswist@wp.pl

Bardzo chętnie umieścimy ten zbiór na stronie ZG ZEiRP RP lub damy linki do tych "stron internetowych".

Administrator

 
Uwaga! Powstał Poselski Zespół Strażaków

Poniżej podajemy link do strony inernetowej Sejmu RP zawierajacy informację o składzie poselskiego Zespołu Strażaków.

(opracowano na post. stron internetowych Sejmu RP)

http://www.sejm.gov.pl/SQL2.nsf/skladzesp?OpenAgent&113


 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 6 z 10