Strona Główna Aktualności
Aktualności
11-sposobów na podwyższenie emerytury

Poniżej podajemy link do strony internetowej WP i ZUS, gdzie opisane są sposoby na podwyższenie emerytury.

 

http://emerytury.wp.pl/kat,59674,title,Jedenascie-sposobow-na-wyzsza-emeryture-obliczona-w-mysl-dotychczasowych-zasad,wid,12776100,wiadomosc.html

 
Nowy przepis dot. dodatkowego osiagania dochodów przez emeryta

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Policjantów w Poznaniu informujący o nowym przepisie dotyczącym osiągania dochodów

przez emerytów i rencistów służb mundurowych.

http://www.nszzpwlkp.pl/policja,1072,emeryt_musi_poinformowac_o_dochodzie.htm

 
Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

Poniżej podajemy link do strony internetowej Trybunału Konstytucyjnego zawierający komunikat prasowy o Uchwale U-4/08  po rozprawie dotyczącej osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.

http://www.trybunal.gov.pl/Rozprawy/2007/rozprawy.html

Poniżej treść komunikatu prasowego.

U 4/08
Komunikat prasowy po rozprawie dotyczącej osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 kwietnia 2005 r. nie wykracza poza granice upoważnienia ustawowego.
27 października 2008 r. o godz. 12.30 Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów dotyczący osób uprawnionych do otrzymywania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego.
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 kwietnia 2005 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego jest zgodny z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin w związku z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz z art. 2 i art. 92 ust. 1 Konstytucji.
Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji nie gwarantuje emerytom i rencistom policyjnym prawa do równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego. Umożliwia jedynie dalsze korzystanie przez osoby uprawnione do świadczeń emerytalnych i rentowych na podstawie tej ustawy z mieszkań przyznanych im w drodze decyzji administracyjnych. Natomiast osoby , które nie użytkują takich mieszkań, mogą ubiegać się o pomoc finansową.
Ponadto Trybunał stwierdził, że kwestionowany przepis rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 6 kwietnia 2005 r. nie wykracza poza granice upoważnienia ustawowego.
Rozprawie przewodniczył sędzia TK Andrzej Rzepliński, a sprawozdawcą był sędzia TK Janusz Niemcewicz.
Wyrok jest ostateczny, a jego sentencja podlega ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

 
Stanowisko Federacji w sprawie projektu rozporządzenia MSWiA w sprawie wykazu chorób.

Stanowisko Federacji Służb  Mundurowych w sprawie  wykazu chorób w projekcie rozporządzenia MSWiA  totyczącego schorzeń i chorób pozostających

w   związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i  Państwowej Straży Pożarnej.


O P I N I A

do projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lutego 2010 roku w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej


W nawiązaniu do przedstawionego projektu rozporządzenia należy stwierdzić jednoznacznie, że wprowadzanie aktu prawnego wykluczającego z wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej takie schorzenia i choroby jak : nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa serca, choroby naczyń mózgowych, nowotwory, nieurazowe choroby narządu ruchu (np. choroba zwyrodnieniowa stawów), zesztywniające zapalenie stawów, choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa oraz inne jest działaniem szkodliwym dla funkcjonariuszy podlegających kryteriom cytowanego projektu.
Wykluczenie tych schorzeń argumentowane tym, że są to choroby cywilizacyjne i cierpi na nie w wielu przypadkach około 80% populacji ludzkiej, jest wyrazem arogancji twórców proponowanych rozwiązań i świadczy o celowym działaniu na szkodę osób uprawnionych tylko po to, żeby zaspokoić oczekiwania tych , którzy za wszelką cenę kosztem ludzi zamierzają wykazywać rzekome oszczędności budżetowe. Na uwagę zasługuje fakt, że pomimo iż twórcy projektu stwierdzają w jego uzasadnieniu, że stanowi ono wykonanie upoważnienia zawartego w art. 20 ust. 4 Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 67, z późn. zm.), w zakresie m.in. określenia wykazu chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do ww. służb, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach oraz właściwości i warunków służby powodujących ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia, dokonują w istocie następującego zabiegu:
- Dotychczasowy załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (wykaz chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej) został przez twórców projektu nieco zmodyfikowany i nazwany „wykazem chorób powstałych w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach, oraz właściwości i warunki służby powodujące ich ujawnienie lub pogorszenie stanu zdrowia”.
- Dotychczasowy załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (wykaz chorób i schorzeń, które istniały przed przyjęciem do służby, lecz uległy pogorszeniu lub ujawniły się w czasie trwania służby w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej wskutek szczególnych właściwości lub warunków służby na określonych stanowiskach), zawierający m.in. schorzenia wymienione powyżej, a także gruźlicę, przewlekłe stany nerwów, przewlekłe zapalenie nerek oraz przewlekłe nerwice wywołane warunkami służby, nie ma żadnego zastosowania w obecnym projekcie.
Wmawianie, że potrzeba zastąpienia aktualnie obowiązujących przepisów nowymi uregulowaniami wynika ze zmian społeczno - gospodarczych , postępu w naukach medycznych i prowadzonej profilaktyce zdrowotnej , które zaszły w ostatnich latach, jest w świetle rzeczywistości, której na co dzień doświadczają szeregowi funkcjonariusze, czymś trudnym do zrozumienia, gdyż sytuacja w zakresie profilaktyki zdrowotnej w służbach mundurowych w wielu przypadkach urąga godności ludzkiej.
W praktyce profesjonalna opieka medyczna wraz z szeroko rozumianą profilaktyką odnosi się w wielu przypadkach jedynie do osób na stanowiskach kierowniczych.
Pojawiające się u osób służących jako żołnierze czy funkcjonariusze choroby w obszarze układu krążenia oraz układu ruchu, uznawane przez projektodawców za choroby cywilizacyjne, są w istocie bezpośrednio związane z uciążliwościami występującymi w codziennej służbie, z patologiami, wynaturzeniami i innymi czynnikami skierowanymi przeciwko człowiekowi, którym jest policjant, żołnierz, strażak lub inny funkcjonariusz państwowy.
Na krytyczną ocenę przedstawionej argumentacji wpływają również takie okoliczności jak brak odpowiednich warunków służby przejawiający się w fatalnym stanie stanowisk komputerowych, niewłaściwym oświetleniu, braku odpowiedniej jakości środków czystości i higieny osobistej, umundurowania, wyposażenia, odczynników i środków chemicznych, sprzętu i wyposażenia ochronnego, artykułów biurowych, uzbrojenia, w niskiej jakości sprzętu transportowego, obiektów, pomieszczeń, urządzeń itp.
Oprócz przytoczonych czynników również powszechnie panująca bieda w służbach mundurowych oraz rodzinach funkcjonariuszy stanowi przyczynę frustracji, niezadowolenia i egzystowania w ciągłym stresie. Konieczność poszukiwania nowych rozwiązań na codzienne przeżycie na poziomie w wielu przypadkach zaledwie podstawowym jest przyczyną wielu schorzeń i ma bezpośredni lub pośredni wpływ na stan zdrowia kwalifikowany jako choroby zawodowe.
Podsumowując należy uznać, że proponowany projekt jest w całości nie do przyjęcia. W tej sytuacji należy odstąpić od dokonywania zmian w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 września 2005 r. w sprawie wykazu schorzeń i chorób pozostających w związku ze służbą w Policji, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej, którego treść odpowiada specyfice i zagrożeniom występującym w poszczególnych służbach mundurowych i jest przez nie akceptowana.
W przypadku podtrzymywania przez kierownictwo MSWiA zamiaru dokonania nowelizacji przedmiotowego rozporządzenia, Zarząd Główny NSZZ Policjantów wnosi o omówienie propozycji zmian w rozporządzeniu podczas konferencji uzgodnieniowej, podobnie jak miało to miejsce przy założeniach do ustaw „zdrowotnych”. Prosimy również o poinformowanie na piśmie o przyjęciu lub odrzuceniu niniejszej opinii, stosownie do właściwych zapisów Ustawy o związkach zawodowych.

 
Stanowisko w sprawie wykazu schorzeń

Poniżej podajemy link do strony internetowej NSZZ Policjantów ZW w Opolu w sprawie sprzeciwu zmiany rozporządzenia MSWiA

dotyczącego wykazu chorób i schorzeń powstałych w związku ze służbą............

http://www.nszzp.opole.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=690&Itemid=0

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 10