Strona Główna
Strona Główna
Obradował Zarząd Główny.

W dniach 14-16 czerwca br. w Sieradzu obradował Zarząd Główny naszej organizacji. W obradach uczestniczyła również Główna Komisja Rewizyjna oraz Prezesi Zarządów Wojewódzkich.

W czasie obrad omówiono wiele spraw bardzo istotnych w naszej społecznej pracy w tym przygotowanie się wszystkich ogniw Związku do 20-tej rocznicy powstania oraz nasze działania w sprawie próby obniżenia odpisu na Fundusz Socjalny w MSW. Zarząd uzupełnił swój skład. Do ZG wybrano kol. Tadeusza Śliwę z Opola. Gratulujemy.

Więcej informacji wkrótce.

Administrator

 
Czyżby coś drgnęło w naszym kierunku starań?

Poniżej podajemy link do Internetowego Systemu Aktów Prawnych Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej zawierający jednolity tekst Ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, ........oraz ich rodzin.

Jest to obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin


Ustawa stanowi załącznik do ww. wymieninego obwieszczenia.

Artykuł 27 ust. 1a, nie zmieniony.

Dz.U. Nr 0 poz. 667

TUTAJ ten link

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20130000667

 

 
Komunikat ze spotkania naszych przedstawicieli.

Poniżej podajemy link do strony internetowej SEiRPolicji zawierający również informację ze spotkania.

http://www.seirp.pl/index.php?opcode=WYBIERZ_STRONE¶m1=453

 

Komunikat ze spotkania Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Pana Marcina Jabłońskiego w dniu 28 maja 2013 r.

 1. Pan Minister Jabłoński nadzoruje w MSW między innymi pion Policji.

 2. Od 5 marca br. staraliśmy się o przyjęcie prezesów naszych trzech ZG przez nowo powołanego Ministra Spraw Wewnętrznych – ale jak do tej pory bezskutecznie pomimo tego, że Minister wyraził zgodę na takie spotkanie.

 3. W dniu 24 maja br. zostaliśmy zaproszeni przez Zastępcę Dyrektora Departamentu Nadzoru w MSW na spotkanie Podsekretarza Stanu w MSW Pana Marcina Jabłońskiego ze Związkami Zawodowymi oraz cywilnymi pracownikami MSW i Policji. Naszym zdaniem tak to wyglądało, że na to spotkanie zostaliśmy wciśnięci na tzw. doczepkę zamiast suwerennego spotkania z Ministrem.

 4. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Centrali ZZ pracowników cywilnych resortu Spraw Wewnętrznych, kierownictwo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, Prezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych Pan Henryk Borowiński, Prezes Zarządu Głównego Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Pan Jan Rutkowski i Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów i Rencistów Pożarnictwa RP Albin Piątkowski.

 5. Czas ustalony na spotkanie to 1,5 godziny, a dla nas przeznaczono 10 min. pomimo tego, że i czekaliśmy na spotkanie z Ministrem trzy miesiące i że jechaliśmy w celu przedstawienia zgłoszonych problemów 400 czy 500 km.

 6. Tematy do przedstawienia na spotkaniu przestawiliśmy wspólnie z 3 ZG oraz przekazaliśmy w formie papierowej i elektronicznej do Departamentu Nadzoru MSW.

 7. Panu Ministrowi Marcinowi Jabłońskiemu - z konieczności, wskutek okrojonego czasu –przedstawiliśmy następujące stanowisko dotyczące dwóch bloków tematycznych to jest materii dotyczącej obniżania nam funduszu socjalnego z 0,5 % do 0,25 % środków przeznaczonych na świadczenia emerytalne i sprawy dotyczące braku rozpatrzenia naszego wniosku w sprawie zmiany rozporządzenia MSWiA z dnia 9 września 2004 r w sprawie funduszu emerytalnego osób uprawnionych do policyjnego zaopatrzenia emerytalnego i tak:

 • w zgłoszonym komunikacie MSW w Biuletynie Informacji Publicznej ( lipiec 2012) podano iż podjęte tematy co do zmiany ustawy między innymi w części zmniejszenia funduszu socjalnego dla emerytów i rencistów służb mundurowych z 0,5% do 0,25% miały dotyczyć wszystkich jednostek (10) których dotyczy ustawa o „policyjnym zaopatrzeniu emerytalnym z 18 lutego 1994 r.” Jednak po posiedzeniu rządu w listopadzie 2012 r. ostatecznie tą redukcją objęto tylko Policję, Straż Graniczną, Biuro Ochrony Rządu i Państwową Straż Pożarną. Pytamy dlaczego ?

 • dlaczego – skoro fundusz socjalny określony w art. 27 policyjnej ustawy emerytalnej dotyczy tylko emerytów i rencistów służb mundurowych – ma on teraz być przeznaczony dla osób nie będących emerytami. W tym miejscu pragniemy podkreślić, że sama idea wprowadzenia mechanizmów prewencji rentowej – także naszym zdaniem - jest szczytna ale środki finansowe na ten cel powinny być przeznaczone z budżetu MSW, a nie z puli finansów dla ludzi będących na emeryturach i rentach,

 • powstaje kolejne pytanie a mianowicie czyżby w pozostałych sześciu służbach objętych policyjną ustawą emerytalną – nie było uzasadnienia na wdrożenie prewencji rentowej?

 • czy twórcy – pomysłodawcy ograniczenia naszego funduszu emerytalnego nie zauważyli, że jest to rozwiązanie konfliktujące środowiska emerytalne służb mundurowych w ogóle oraz konfliktujące różne pokolenia tych służb,

 • zwróciliśmy uwagę na to, że nasz fundusz emerytalny to tylko 0,5 % kwoty bazowej do naliczenia odpisu na ten fundusz, podczas gdy tożsame przepisy dotyczące żołnierzy zawodowych przewidują na ten cel 0,6% i nie są wobec ludzi tej służby przewidywane takie szokujące redukcje jak w naszym przypadku,

 • zauważamy także i to podkreślamy, że odpisy kwoty bazowej do naliczania funduszu socjalnego cywilnych emerytów i rencistów na lata 2012 i 2013 to 6,25%, a dla nauczycieli 5 %. Nawet dla młodocianych w pierwszym roku nauki odpis wynosi 5%, w drugim roku nauki 6% a w trzecim roku 7%.

 • rażące są też porównania kwot takiego odpisu które wynoszą 182,32 zł, dla młodocianych w pierwszym roku nauki 145,86 zł natomiast dla emerytów i rencistów pożarnictwa w 2011 r. była to kwota ok. 155 zł na osobę , natomiast w roku 2012 mniej bo 150 zł. To oznacza, że po tych niesprawiedliwych i dyskryminacyjnych wobec nas działaniach rządu będzie to kwota około 75 zł na emeryta i rencistę w roku. Poinformowaliśmy, jednocześnie, że w środowisku emerytów i rencistów około 34 % to osoby powyżej 60 roku życia, często schorowane w wyniku swojej służby. Fundusz socjalny to znacząca pomoc w trosce o podratowanie zdrowia w części dotyczącej zakupu ciągle drożejących leków i nierzadko dokonywania opłat za odpłatne prywatne badania i wizyty u lekarzy w związku z niesprawną opieką medyczną w naszym kraju. Liczna grupa tych osób wydaje na wykupienie leków około 3500 do 5000 zł w roku, przy czym lista leków w pełni odpłatnych jak wiemy z życia – jest coraz większa. W rezultacie zauważamy że coraz częściej nie stać tych ludzi na wykup leków i na podjęcie czy kontynuowanie leczenia.

 • zwracaliśmy również uwagę i na to, że środki funduszu socjalnego w tej i tak dotychczas zaniżonej wobec innych jednostek kwocie są przeznaczane i z nich korzystają inwalidzi i renciści, którzy ulegli wypadkom w czasie pełnienia obowiązków służbowych, a także rodziny, a w tym dzieci osób które zginęły w czasie służby lub zmarły.

 • poinformowaliśmy, że na nasz wspólny protest w tej sprawie – skierowany do ówczesnego Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 27 stycznia 2012 r. do dnia dzisiejszego brak odpowiedzi. Resort nie zareagował korygująco też na liczne negatywne opinie w sprawie tego niehumanitarnego wobec nas działania w związku z licznymi interpelacjami parlamentarzystów i negatywne opinie także w tej sprawie ze strony Central Związków Zawodowych działających w jednostkach Policji, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej.

 • W drugim bloku tematycznym zwróciliśmy uwagę na brak podjęcia działań i brak odpowiedzi resortu Spraw Wewnętrznych na wystąpienie naszych trzech zarządów głównych w sprawie bezkosztowej zmiany rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 9 września 2004 r w sprawie funduszu świadczeń socjalnych Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu i Państwowej Straży Pożarnej oraz ich rodzin, które przesłaliśmy do Ministra Spraw Wewnętrznych w dniu 27 stycznia 2012 r. Zwracaliśmy uwagę na to, że w takiej sprawie kierowaliśmy wnioski o zmianę rozporządzenia już od 2008 r. W okresie tym dokonano trzech zmian tego aktu normatywnego, a w tej chwili wprowadzana jest kolejna zmiana, która ma mieć miejsce w III kwartale br. - ale niestety bez naszych propozycji. Wnioskowane rozporządzenia powinno być naszym zdaniem zmienione także przynajmniej z dwóch innych powodów to jest wejścia w życie ustawy z dni 25 marca 2011 r. o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców ( Dz. U. Nr 106, poz. 622) oraz ustawy z dnia 28 listopada 2010 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych……………………… ( Dz. U. Nr 226, poz. 1478).

Konkludując podziękowaliśmy Panu Ministrowi Marcinowi Jabłońskiemu za spotkanie i wyraziliśmy przeświadczenie, że będą one kontynuowane i że będziemy mogli przedstawiać podczas nich kolejne problemy sygnalizowane w środowiskach emerytów i rencistów jednostek resortu Spraw Wewnętrznych.

W końcowej – już nieoficjalnej części spotkania podczas rozmowy z przedstawicielami kierownictwa ZG NSZZ Policji wyraziliśmy swoją wolę co do konieczności włączenia się do kolejnych ale już wspólnych środków protestu wielopokoleniowych służb mundurowych z naszym udziałem. Liczymy na włączenie się szerokiego kręgu naszych koleżanek i kolegów do tej walki o utrzymanie dotychczasowego poziomu wsparcia socjalnego oraz poparcia dla czynnych funkcjonariuszy o nie obniżanie świadczeń za nieobecność w służbie z powodu zwolnień lekarskich.

Prezesi trzech Zarządów Głównych

Związków i Stowarzyszeń Emerytów

i Rencistów b. jednostek MSW.

 

 

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 3 z 22